Zakład Chemii organicznej Wydziału Chemii UMCS

ul. Gliniana 33, 20-614 Lublin, tel. 81-524-22-51 (w. 135), 81-537-77-52

Witamy w Zakładzie Chemii Organicznej

     Zakład Chemii Organicznej powstał w roku 1950 w ramach Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, którego kuratorem został prof. dr hab. A. Waksmundzki, natomiast pierwszym kierownikiem Zakładu został prof. dr
W. Dymek, który kierował nim do 1955 roku. Następnie, kierowanie Zakładem przejął prof. dr M. Janczewski, który kierował nim, pod różnymi nazwami, do odejścia na emeryturę w roku 1991. W latach 1991-1992 opiekę nad Zakładem sprawowali kuratorzy: doc. dr hab. P. Staszuk i dr hab. W. Charmas, a od roku 1993 kierownictwo Zakładu przejął prof. dr hab.  K. Michał Pietrusiewicz, który kierował nim do roku 2016. Po Jego przejściu na emeryturę  kierownikiem zakładu został dr hab. Marek Stankevič.

     Tematyka badawcza, dominująca w Zakładzie Chemii Organicznej UMCS   związana jest z chemią fosforu, a przede wszystkim z syntezą, badaniem własności chemicznych i aplikacjami nowych klas związków fosforoorganicznych. Szczególny nacisk położony jest na syntezę optycznie czynnych związków fosforoorganicznych metodami klasycznego rozdziału enancjomerów przy pomocy odczynnika rozszczepiającego lub na drodze syntezy asymetrycznej. Idealnie wpisują się w ten temat próby zastosowania związków fosforoorganicznych, szczególnie chiralnych, w syntezie jako substraty lub jako ligandy metali przejściowych w reakcjach katalitycznych.

 

     Oprócz tematu wiodącego, jakim są badania nad syntezą i reaktywnością związków fosforoorganicznych, w Zakładzie prowadzone są również badania w innych obszarach chemii organicznej. Są to: kataliza metaloorganiczna, kataliza asymetryczna, synteza asymetryczna, stereochemia, badanie mechanizmów reakcji, metodologia syntezy związków organicznych i inne. Szereg tematów badawczych pracowników Zakładu prowadzonych jest we współpracy z innymi Zakładami Wydziału Chemii UMCS jak również z innymi jednostkami naukowymi w kraju i zagranicą.

     Badania, prowadzone w Zakładzie, finansowane są z kilku źródeł. Oprócz środków pozyskanych w ramach dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, kilka tematów jest rozwijanych w oparciu o środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych, głównie z Narodowego Centrum Nauki.

W ramach swojej działalności dydaktycznej pracownicy Zakładu Chemii Organicznej prowadzą szereg zajęć dla studentów Wydziału Chemii UMCS oraz Wydziału Zamiejscowego UMCS w Puławach. Zajęcia dotyczą kursu podstawowego z chemii organicznej ale także z przedmiotów powiązanych.

SKŁAD OSOBOWY ZAKŁADU

 

 

 

 

Kierownik Zakładu

Dr hab. inż. Marek Stankevič, prof. nadzw.

 

 

Sekretariat

Mieczysława Ewa Jakson

 

Pracownicy naukowo-dydaktyczni

Dr Kamil Dziuba - adiunkt

Dr Sławomir Frynas - asystent

Dr Sylwia Sowa - asystent

Dr Katarzyna Szwaczko - adiunkt

Dr Elżbieta Łastawiecka - asystent

Mgr Adam Włodarczyk - asystent

 

Pracownicy techniczni

Anna Flis

Mgr Anna Szmigielska

 

Doktoranci

Paweł Woźnicki

 

Współpracownicy

Mgr inż. Beata Herbaczyńska-Stankevič

 

Dawni współpracownicy

Prof. dr hab. Kazimierz Michał Pietrusiewicz

Dr hab. Oleh M. Demchuk

Dr Bogdan Tarasiuk

Dr Krystyna Zygo

Dr Katarzyna Włodarczyk

Dr Ewelina Buczak (Korzeniowska)

Mgr Antoni Hofman

Mgr Dorota Strzelecka

 

 

 

 

Pok. 22, tel. 81-537-77-52

            mob. 507-212-636

 

 

Pok.123, tel. 81-524-22-51 (w. 135)

 

 

Pok. 102, tel. 81-537-79-94

Pok. 106, tel. 81-524-22-51 (w. 118)

Pok. 12, tel. 81-524-22-51 (w. 136)

Pok. 103, tel. 81-537-77-57

Pok. 105, tel. 81-524-22-51 (w. 124)

Pok. 16, tel. 81-537-77-61

 

 

Pok. 104, tel. 81-527-77-96

Pok. 104, tel. 81-524-77-96

 

 

Pok. 116, tel. 81-524-22-51 (w. 136)

 

 

 

 

 

 

 

ADRES ZAKŁADU

 

Zakład Chemii Organicznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Ul. Gliniana 33, 20-614 Lublin

tel. 81-524-22-51, w. 135, 81-537-77-52

 

 

 

Witamy

Dorobek

Aktywność

Dydaktyka

Aktualności