Aktywność pracowników Zakładu

Zakład Chemii organicznej Wydziału Chemii UMCS

UZYSKANE TYTUŁY (od 2005)

Witamy

Zespół

Dorobek

Aktywność

Dla studentów

Aktualności

Witamy

Zespół

Dorobek

Aktywność

Dla studentów

Aktualności

GRANTY

WSPÓŁPRACA

UZYSKANE TYTUŁY

ZDJĘCIA

UZYSKANE TYTUŁY DOKTORA

 

Karolina Wójcik

D-Glucosamine as a „green” substrate  in the syntesis of the ligands for asymmetric catalysis” (2012)

Elżbieta Łastawiecka

Projektowanie i synteza nowych P-chiralnych ligandów fosfinowych dla potrzeb katalizy asymetrycznej” (2010)

Małgorzata Lubańska

Chiralne P-stereogenne triarylofosfiny: synteza i rozdział na enancjomery” (2010)

Kamil Dziuba

Enancjoselektywna reakcja Pausona-Khanda z udziałem chiralnych ligandów fosfinowych” (2008)

Sławomir Frynas

Wykorzystanie reakcji cykloaddycji [4+2] z udziałem tlenków winylofosfin w syntezie nowych atropoizomerycznych pochodnych biarylowych” (2006)

Małgorzata Węgiel

Synteza charakterystyka i właściwości kaliks[4]areno-benzokoron-6 i p-tert-butylokaliks[4]arenobenzokoron-6 z jedną i dwiema grupami  jako odczynników do kompleksowania kationów metali” (2006)

 

 

UZYSKANE TYTUŁY MAGISTRA

 

 

Katarzyna Gajos

Nowe podejście do syntezy pierścieni fosfolanowych i fosforinanowych” (2011)

Damian Nieckarz

Zastosowanie roztworów metali alkalicznych dla modyfikacji ligandów fosfinowych” (2011)

Magdalena Jaklińska

Synteza nowych chiralnych ligandów difosfinowych” (2010)

Agnieszka Grudka

Synteza P-stereogennych amidow kwasow fosfinowych i fosfinawych” (2010)

Karolina Wójcik

Synteza ligandów difosfinowych z wykorzystaniem reakcji redukcji Birch’a ” (2009)

Karolina Mazur

Synteza ligandów fosfinowych dla potrzeb katalizy asymetrycznej ” (2009)

Katarzyna Kielar

„Synteza prochiralnych prekursorów związków o chiralności atropoizomerycznej” (2009)

Magda Żuber

Synteza niesymetrycznie podstawionych bisrezorycynoli z łącznikiem di-, tri- lub tetrametyleno-wym” (2009)

Adam Włodarczyk

Katalizowane solami miedzi(I) sprzęganie haloarenów ze związkami fosforoorganicznymi zawierającymi ugrupowanie >P(O)H” (2008)

Adam Formela

Opracowanie doświadczeń laboratoryjnych na potrzeby pracowni studenckiej ” (2008)

Karolina Jankowska

Synteza atropoizomerycznych ligandów posiadających stereogenny atom fosforu ” (2008)

Sylwia Sowa

Związki boru jako odczynniki redukujące wiązanie P=O w tlenkach fosfin posiadających grupy aktywujące” (2007)

Magdalena Zarzycka

Synteza i rozdział diastereoizomerów na przykładzie tlenku o-anizylo(fenylo)mentoksykarbonylo-metylofosfiny ” (2007)

Michał Szarek

Trialkilowe fosfiny jako reagenty, katalizatory i ligandy. Synteza alkilowych pochodnych tlenku fosfolanu (2007)

Marcin Siek

Badanie reaktywności i regioselektywności reakcji anionu allilowego boranu allilo-t-butylofenylofosfiny z różnymi elektrofilami” (2007)

Elżbieta Sowińska

Synteza atropoizomerycznego fosfinowego ligandu monodentnego” (2005)

 

 

UZYSKANE LICENCJATY

 

 

Izabela Sędłak

Reakcje cykloaddycji (rac)-tlenku 1-fenylo-2-fosfolenu do cyklopentadienu” (2011)

Kinga Kasperkiewicz

Kataliza asymetryczna wykorzystywana w syntezie P-chiralnych związków fosforoorganicznych” (2011)

Kamil Serafin

Wykorzystanie (-)-sparteiny jako katalizatora syntez asymetrycznych” (2011)

Damian Banaszak

Synteza P-chiralnych fosfin z wykorzystaniem pomocników chiralnych” (2011)

Jolanta Bazan

Wykorzystanie kierującego efektu grupy P=O w syntezie orto-podstawionych pochodnych arylofosfonowych” (2011)

Adam Mercik

Rozpuszczalniki w preparatywnej chromatografii kolumnowej: badania w kierunku mozliwosci regeneracji” (2010)

Adam Madej

Optymalizacja warunkow arylowania naftochinonu” (2010)

Katarzyna Peliksza

Próba przeksztalcenia P-chiralnego monoestru monoamidu kwasu fenyloboranatofosfonawego w chiralne borany trzeciorzedowych fosfin” (2010)

Tomasz Olejnik

Reakcje metatezy” (2010)

Anna Łączyńska

Otrzymywanie dwóch enancjomerów boranu tert-butylofenylometylofosfiny poprzez rozdział racemicznego kwasu tert-butylofenyloboranatofosfinawego za pomocą efedryny i cynchoniny” (2010)